Op deze website maken wij gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Voor meer informatie, ga naar ons Cookiebeleid. Door gebruik te blijven maken van de website, stemt u in met het gebruik van cookies.

Dichtbij
REVLON

Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 02/01/2017

Op uw toegang tot en gebruik van deze website op http://www.uniq-one.com/ (de “Site”) zijn deze Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) van toepassing. De Site wordt geëxploiteerd door Beautyge, S.L., with registered offices at WTC Almeda Park, c/Tirso de Molina, 40, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, Spain, registered at the Commercial Register of Barcelona, Volume 25290, Page 185, Sheet B-86638 and with VAT number B-08000135. Wij stellen de Site aan u, de gebruiker, ter beschikking, met inbegrip van alle via de site beschikbaar gestelde informatie, tools en services, op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Door UZELF toegang TE VERSCHAFFEN tot of gebruik TE MAKEN van de Site, accepteert U en gaat u ERMEE akkoord DAT U AAN deze Gebruiksvoorwaarden BENT GEBONDEN. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert en DEZE AFWIJST, maak dan geen gebruik van de Site.

Functies en Functionaliteit die door Derden worden verschaft; Voorwaarden van Derden

Bepaalde content (“Content van Derden”), functies en functionaliteit op de Site kunnen het eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Derden (gezamenlijk, “Derde Aanbieders”). Wij kunnen, maar zijn niet gehouden tot het monitoren of beoordelen van delen van de Site die Content van Derden bevatten. Op uw gebruik van en interactie met dergelijke Content van Derden kunnen afzonderlijke voorwaarden van Derde Aanbieders van toepassing zijn. In dat geval bent u onderworpen aan de door die Derde Aanbieders geboden voorwaarden en dient u deze na te leven. U ERKENT DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK OF ANDERSZINS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE CONTENT VAN DERDEN OF HET HANDELEN OF NALATEN VAN DERDE AANBIEDERS EN DAT ALLE CLAIMS OF ANDERE GRONDEN VOOR HET NEMEN VAN (JURIDISCHE) STAPPEN DIE U TER BESCHIKKING STAAN IN VERBAND MET HET BOVENSTAANDE, TEGEN DE DERDE AANBIEDER(S) IN KWESTIE ZULLEN WORDEN INGESTELD/AANGEBRACHT EN NIET TEGEN ONS.

Gebruik van Content

De Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, modellen, grafische voorstellingen, logo's, iconen, afbeeldingen, foto's, video's, audio, downloads, interfaces, code, software, producten, functies en tools, en het ontwerp, selectie en opstelling daarvan en alle met het voorgaande verband houdende intellectuele eigendom, echter onder specifieke uitsluiting van Content van Derden (gezamenlijk, de “Content”), zijn eigendom van ons, de aan ons gelieerde ondernemingen en/of van de licentiegevers in kwestie, indien van toepassing. Nadat u deze Gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd, verlenen wij u een beperkte, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie waarmee u toegang krijgt tot de Content om deze te gebruiken, kopiëren, downloaden en printen voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik enkel ter informatie, op voorwaarde dat de auteursrechten, merken of andere mededeling omtrent eigendom die op de Content zichtbaar zijn, niet door u worden aangepast of verwijderd. Ieder ander gebruik van de Site of enige Content, met inbegrip van maar niet beperkt tot de aanpassing, verspreiding, uitvoering, uitzending, publicatie, licentiëring, reverse engineering of wederverkoop van, of de creatie van afgeleide werken van de Site of enige Content, is nadrukkelijk verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor heeft verkregen. U stemt ermee in zich te houden aan alle bijkomende beperkingen die op de Site worden getoond zoals deze van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij mogen deze beperkte licentie te allen tijde om welke reden dan ook intrekken. Alle rechten die niet nadrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan de eigenaar van de rechten in kwestie. Het is u niet toegestaan: (i) enige hardware of software te gebruiken die bedoeld is om de correcte werking van de Site te beschadigen of deze te verstoren; (ii) informatie ten aanzien van enig systeem, data of persoonlijke informatie heimelijk van de Site te onderscheppen; of (iii) de werking van de Site op welke manier dan ook te onderbreken of pogen deze te onderbreken. Wij behouden ons het recht voor om geheel naar eigen oordeel, op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot of gebruik van de Site, geheel of gedeeltelijk in te perken of beëindigen. Door het beëindigen van uw toegang of gebruik, wordt geen afstand gedaan van enig ander recht of middel waarop wij volgens de wet of in billijkheid een beroep kunnen doen, noch heeft dit invloed op die rechten of middelen.

Door u ingediende materialen

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat u via de Site indient, waarbij is inbegrepen de wettigheid, betrouwbaarheid, gepastheid, originaliteit van en het auteursrecht op dergelijk materiaal. Het is u niet toegestaan content naar de Site te uploaden, of via de Site te verspreiden of anderszins te publiceren die (i) vertrouwelijk, bedrijfseigendom, vals, frauduleus, smadelijk, lasterlijk, obsceen, of bedreigend is, de privacy of publiciteitsrechten schendt, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, of beledigend, illegaal of anderszins verwerpelijk is; (ii) mogelijk een strafbaar feit is of aanmoedigt, de rechten van enige partij schendt of anderszins aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of die een overtreding van enige wet betreft; of (iii) mogelijk softwarevirussen, politieke campagnevoering, kettingbrieven, massamailingen of enige andere vorm van “spam” kan bevatten. Het is u niet toegestaan om gebruik te maken van een vals e-mailadres of andere valse informatie ter identificatie, u voor te doen als een andere persoon of entiteit of anderszins misleidend te zijn ten aanzien van de oorsprong van enige content. Het is u niet toegestaan commerciële content naar de Site te uploaden.

Als u materiaal indient, en tenzij wij anders aangeven, geeft u ons een onbeperkte, niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, niet-intrekbare en volledig sublicentieerbaar recht dergelijk materiaal over de gehele wereld in alle media te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, publiceren, vertalen, daarvan afgeleide werken te creëren, te verspreiden en tonen. U stemt er verder mee in dat het ons vrij staat om zonder tegenprestatie gebruik te maken van alle ideeën, concepten, en knowhow die u, of personen die namens u handelen, aan ons verstrekken. U verleent en bent bevoegd ons het recht te verlenen om zonder tegenprestatie elke naam of gelijkenis die u in verband met dergelijk materiaal indient, te gebruiken, indien het bedrijf daarvoor kiest. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent of anderszins gaat over alle rechten op de door u geplaatste content; dat de content correct is en geen inbreuk maakt, en ook anderszins geen rechten van enige persoon of entiteit schendt en in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde wetgeving; dat het gebruik van de door u aangeleverde content geen enkele bepaling hierin overtreedt en geen enkele persoon of entiteit schade berokkent; dat u ons (en de aan ons gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen) schadeloos zult stellen voor alle claims als gevolg van enige door aangeleverde content.

Verboden Activiteiten

Het is u niet toegestaan een “deep link”, “page scrape”, “robot, “spider of ander automatisch device, programma, algoritme of methodologie of enig soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces te gebruiken om toegang te krijgen tot enig gedeelte van de Site of enige Content en deze te verkrijgen, kopiëren of te monitoren, of op wat voor manier dan ook de navigatiestructuur of presentatie van de Site of enige Content te reproduceren of omzeilen om enig materiaal, document of informatie te verkrijgen of pogen te verkrijgen via middelen die niet doelbewust via de Site beschikbaar zijn gesteld. Het is u niet toegestaan ongeautoriseerd toegang te verkrijgen tot enig gedeelte of functie van de Site, of enige andere systemen of netwerken die met de Site of met een van onze servers verbonden zijn, of met de services die via de Site worden aangeboden, door middel van hacken, password “mining” of andere onrechtmatige middelen.

Links

De Site kan links naar andere websites bevatten. Enkele daarvan kunnen door ons worden geëxploiteerd en andere kunnen door Derden worden geëxploiteerd of beheerd (“Sites van Derden”), met inbegrip van links in advertenties, zoals banner-advertenties en gesponsorde links. Deze links worden aangeboden voor uw gemak en als een aanvullende manier om toegang te verkrijgen tot de daarin vervatte informatie. Het feit dat er links naar Sites van Derden zijn inbegrepen, betekent niet dat de Sites van een Derde of enige content daarop onze goedkeuring hebben, en dit mag ook niet zo worden opgevat. Op het gebruik van de Sites van Derden kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn. Wij hebben geen ZEGGENSCHAP over de content van de Sites van Derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor en WIJ wijzen hierbij alle DAARMEE SAMENHANGENDE aansprakelijkheid af. Indien U besluit ZICH toegang TE VERSCHAFFEN tot Sites van Derden, dan doet u dit geheel op eigen risico en onder de gebruiksvoorwaarden van DERGELIJKE Sites van DerdeN.

Merken en Auteursrechten

Alle op de Site getoonde merken, modellen, handelsnamen, logo's afbeeldingen, dienstmerken, kenmerkend uiterlijk van producten, Content en Content van Derden, met inbegrip van de “look and feel” daarvan (gezamenlijk, de “IE”), zijn ons eigendom of de eigendom van onze licentiegevers, content aanbieders of andere derden. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden of op de Site mag worden opgevat als het door middel van implicatie, uitsluiting of op een andere manier verlenen van enige licentie of recht om enige IE te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of van de licentiegevers.

Melding van Inbreuk

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoeken u hetzelfde te doen. Conform de Digital Millennium Copyright Act 1988, geven wij u hierbij te kennen dat wij een beleid hebben aangenomen en in redelijkheid ten uitvoer leggen om te reageren op meldingen van vermeende inbreuk en het gebruik van de Site door bepaalde personen/entiteiten te beëindigen in voorkomende gevallen waarbij er sprake is van bijvoorbeeld personen/entiteiten die herhaaldelijk inbreuk maken op auteursrecht. Indien u van mening bent dat er inbreuk is gemaakt op uw auteursrecht of het auteursrecht van een persoon of entiteit namens wie u gemachtigd bent op te treden, stelt u dan onze agent op het gebied van auteursrechten daarvan op de hoogte:

Revlon Consumer Products Corporation

One New York Plaza

New York, New York 10004

Attn.: Legal Department, Trademark & Copyright Counsel

Telefoon: +1.212.527.4000

E-mail: copyright@revlon.com

Om in behandeling te kunnen worden genomen, dient uw melding (i) schriftelijk te worden ingediend, (ii) bij onze agent op het gebied van auteursrecht, en (iii) in hoofdzaak het volgende bevatten:

  1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk gemaakt wordt;
  2. Vaststelling van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk gemaakt zou zijn, of indien door middel van een enkele melding kennis gegeven wordt van inbreuk op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
  3. Vaststelling van het materiaal waarvan wordt geclaimd dat het inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat verwijderd moet worden of tot welke de toegang onmogelijk gemaakt moet worden, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceaanbieder in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
  4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceaanbieder in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer, en indien beschikbaar een e-mailadres waarop met de klagende partij contact opgenomen kan worden;
  5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet is toegestaan; en
  6. Een verklaring dat de informatie in de melding correct is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk gemaakt wordt.

Wij zijn niet verplicht enig beschikbaar materiaal op de Site te plaatsen, door te sturen, te verzenden, verspreiden of anderszins te verschaffen, met inbegrip van materiaal dat u aan ons verstrekt, en dus hebben wij een absoluut recht om enig materiaal te allen tijde, geheel naar eigen oordeel, van de Site te verwijderen.

DISCLAIMERS

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE, DE CONTENT EN ELKE ANDERE SERVICE OF MATERIAAL DAT WIJ IN VERBAND MET DE SITE VERSTREKKEN, GEHEEL OP UW EIGEN RISICO IS. DE SITE EN GERELATEERDE SERVICES EN FUNCTIES WORDEN AAN U VERSTREKT OP DE BASIS VAN EIGEN BATE EN SCHADE EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR UW TOEGANG TOT DE SITE OF ENIGE FUNCTIE OF GEDEELTE DAARVAN, TE ALLEN TIJDE OM WELKE REDEN DAN OOK, IN TE PERKEN OF BEËINDIGEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ NADRUKKELIJK IEDERE VORM VAN GARANTIE AF, OF DIT NU EXPLICIET OF IMPLICIET WORDT GEDAAN, TEN AANZIEN VAN ENIGE AANGELEGENHEID, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT: (I) VERKOOPBAARHEID, GEPASTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK GEBRUIK OF DOEL, TITEL, NIET-INBREUK EN GARANTIES DIE IMPLICIET BLIJKEN UIT EEN PRESTATIEWIJZE OF HANDELWIJZE; (II) RESULTATEN TE ONTLENEN AAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE DATA, CONTENT, SERVICE, SOFTWARE, HARDWARE, OPLEVERING OF ANDERE AAN DE SITE GERELATEERDE MATERIALEN, OF DE BESCHIKBAARHEID VAN HET BOVENSTAANDE; (III) OF DE CONTENT WAAR, VOLLEDIG, CORRECT, NIET-MISLEIDEND OF TIJDIG IS; EN (IV) DE AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODE IN DE SITE OF DE CONTENT DAARVAN. VERDER VERKLAREN, BELOVEN OF GARANDEREN WIJ NIET DAT TOEGANG TOT OF SERVICES VERSTREKT DOOR DE SITE ONONDERBROKEN, ZONDER FOUTEN OF VEILIG ZULLEN ZIJN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, GEBEURT HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL VAN DE SITE NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO EN BENT U GEHEEL ZELF VERANTWOORDELIJKVOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF HET VERLIES VAN DATA ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

TENZIJ VERBODEN BIJ WET, ZULLEN WIJ, DE AAN ONS GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF ONZE OF HUN RESPECTIEVELIJKE BESTUURDERS, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, OPDRACHTNEMERS, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS OF DERDE SERVICEAANBIEDERS, RECHTSOPVOLGERS OF RECHTVERKRIJGENDEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADEVERGOEDING (OF DIT NU EEN VERGOEDING IS VAN DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE, OF INCIDENTELE AARD, VOOR BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF EEN ANDERE SCHADEVERGOEDING (MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, VERLIES VAN DATA OF VERLIES VAN GEBRUIK)) VOORTVLOEIENDE UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE SITE, ENIGE AAN DEZE SITE GELINKTE WEBSITE, ENIGE CONTENT OF SERVICES DIE OP DE SITE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WIJ OF EEN VAN DE AAN ONS GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LEVERANCIERS IN KWESTIE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE(VERGOEDING) (GEZAMENLIJK, DE “UITGESLOTEN SCHADE(VERGOEDINGEN)”). U ERKENT NADRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT NOCH WIJ, NOCH EEN VAN DE AAN ONS GELIEERDE ONDERNEMINGEN, SERVICEAANBIEDERS, LICENTIEGEVERS OF VERTEGENWOORDIGERS JEGENS U AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIG LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ENIGE GEBRUIKER VAN DE SITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS HET STOPZETTEN VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE HET ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL DAT TOT UW BESCHIKKING STAAT TEGEN DE EERDERGENOEMDE CLAIMS OF ENIG GESCHIL IN VERBAND MET SITE.

IN BEPAALDE JURISDICTIES KUNNEN ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING SOMMIGE AANSPRAKELIJKHEDEN NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT WORDEN. IN DERGELIJKE JURISDICTIES IS DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN VOLGENS DE WET AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U NIET KAN WORDEN AFGEWEZEN OP BASIS VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING, ZIJN WIJ JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR EEN VASTE SCHADEVERGOEDING VOOR IN TOTAAL ALLE HIERUIT VOORTVLOEIENDE CLAIMS, WELKE VASTE SCHADEVERGOEDING NIET MEER DAN US$ 100,00 ZAL BEDRAGEN (“AANSPRAKELIJKHEIDSGRENS”), VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING. IN DERGELIJKE GEVALLEN ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT DE UITGESLOTEN SCHADE(VERGOEDINGEN) VOOR ALLE HIERUIT VOORVLOEIENDE CLAIMS, NIET MET REDELIJKE ZEKERHEID TE BEREKENEN IS. U STEMT ER VERDER MEE IN DAT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGRENS (I) EEN REDELIJKE BENADERING VERTEGENWOORDIGT VAN DE UITGESLOTEN SCHADE DIE U ZULT LIJDEN VOOR ALLE HIERUIT VOORTVLOEIENDE CLAIMS, EN DAT EEN DERGELIJKE VASTE SCHADEVERGOEDING NIET ALS EEN BOETE MAG WORDEN OPGEVAT, EN (II) HET ENIGE RECHTSMIDDEL IS DAT U TER BESCHIKKING STAAT VOOR UITGESLOTEN SCHADE(VERGOEDINGEN) IN VERBAND MET ALLE HIERUIT VOORTVLOEIENDE CLAIMS. DE BEPERKINGEN IN DEZE PARAGRAAF ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS ANDERE RECHTSMIDDELEN DIE U TER BESCHIKKING STAAN GEEN SOELAAS BIEDEN.

TERMIJN WAARBINNEN CLAIMS INGEDIEND MOETEN WORDEN

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, MOET ELKE REDEN TOT HET NEMEN VAN (JURIDISCHE) STAPPEN OF CLAIM MOGELIJK VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DE SITE (MET INBEGRIP VAN DE OP DE SITE VERSTREKTE SERVICES) OF DE CONTENT, BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE REDEN TOT HET NEMEN VAN JURIDISCHE STAPPEN IS ONTSTAAN, WORDEN INGESTELD/AANGEBRACHT, ANDERS IS HET NIET LANGER MOGELIJK OM JURIDISCHE STAPPEN TE NEMEN.

Vrijwaring

U stemt ermee in ons, de aan ons gelieerde ondernemingen en onze respectievelijke bestuurders, directeuren, aandeelhouders, werknemers, opdrachtnemers, agenten, licentiegevers, derde serviceaanbieders, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle claims, rechterlijke uitspraken, vonnissen, verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schadevergoedingen, kosten, boetes, geldstraffen en honoraria (met inbegrip van redelijke honoraria voor advocaten, deskundigen en proceskosten) (gezamenlijk “Verliezen”) die voortvloeien uit of verband houden met (i) uw gebruik van de Site of de Content van de Site op een andere manier dan nadrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) uw overtreding van enige gebruiksvoorwaarden of soortgelijke voorwaarden van Derde Aanbieders ten aanzien van Content van Derden; of (iii) claims die voortvloeien uit fraude, opzettelijk wangedrag, crimineel handelen of grove nalatigheid aan uw kant. Indien u een technische storing veroorzaakt op de Site of de systemen die de Site naar u of anderen overbrengen, stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor enige en alle Verliezen die uit die storing voortvloeien of daarvan het gevolg zijn.

Jurisdictie en Toepasselijk Recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site is de wetgeving van de staat New York van toepassing, onder voorbehoud van eventuele bepalingen ten aanzien van conflicterende wetgeving die tot gevolg hebben dat de wetgeving van een andere staat of jurisdictie van toepassing is. Voor zover toegestaan door de wet, stemt u onherroepelijk in met de jurisdictie van de rechters in Manhattan, New York, ten aanzien van elke juridische stap of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden.

Geen Export

Het is u niet toegestaan Content of enig kopie of aanpassing van dergelijke Content of enig op de Site aangeboden product of service te gebruiken, te exporteren of her-exporteren in strijd met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder ongelimiteerd inbegrepen de Amerikaanse export wet- en regelgeving.

Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde en geheel naar eigen oordeel, enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of te verwijderen, door een herziene versie van de voorwaarden op de Site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de Site of een deel daarvan gebruikt, te controleren of wij eventueel wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden hebben aangebracht. Herziene voorwaarden worden vijf dagen na de publicatie daarvan op de Site van kracht en zullen vanaf dat moment van toepassing zijn. Indien u na dat moment van de Site gebruik blijft maken, houdt dat in dat u de wijzigingen accepteert.

Volledige overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of exploitatieregels die op de Site worden geplaatst (maar met uitzondering van die voorwaarden en andere bedingen die door Derden Aanbieders worden geboden, zoals beschreven in de paragraaf “Functies en Functionaliteit die door Derden worden verschaft; Voorwaarden van Derden”) behelzen de gehele overeenkomst en afspraken tussen u en ons ten aanzien van het onderwerp daarvan en komen in de plaats van alle voorgaande of gelijktijdige, mondelinge of schriftelijke berichten en voorstellen tussen de partijen ten aanzien van dat onderwerp.

Afstanddoening en Scheidbaarheid

Afstanddoening door ons ten aanzien van enige voorwaarde of beding in deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat als een verdere of permanente afstanddoening van die voorwaarde of dat beding of als afstanddoening van enige andere voorwaarde of beding. Een nalaten aan onze kant om een recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven mag niet worden opgevat als afstanddoening door ons van een dergelijk recht of bepaling. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook als onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt aangemerkt, dan zal de desbetreffende bepaling terzijde worden geschoven of worden beperkt tot het minimum zodat de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Rechtsmiddelen

Naar onze keuze, kunnen wij van alle rechtsmiddelen gebruikmaken die ons op basis van deze Gebruiksvoorwaarden volgens de wet en naar billijkheid ter beschikking staan, met inbegrip van voorlopige voorzieningen om de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende, door ons gegeven instructies, richtlijnen en beleidslijnen (waaronder die die op onze Site zijn geplaatst) af te dwingen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of de Site, dan kunt u ons schrijven op het volgende adres:

rp.info@revlon.com

Dank u voor uw bezoek aan onze Site.

Our network of distributors can be contacted via e-mail at: info.international@revlon.com